Statut i regulaminy

Regulamin Zarządu Fundacji

1. Działalność w Zarządzie jest dobrowolna i honorowa bez względu na pełnioną w nim funkcję.
2. Zarząd wypełnia mandat organu zarządzającego Fundacją z woli i w czasie oznaczonym przez najwyższy organ Fundacji – Zgromadzenie Fundatorów.
3. Terminy posiedzeń Zarządu ustala Prezes po konsultacji z Wiceprezesami i z tygodniowym wyprzedzeniem.
4. Posiedzenia Zarządu powinny się odbywać w odstępach, co najmniej, trzymiesięcznych.
5. Terminy nadzwyczajnych posiedzeń Zarządu będą ustanawiane w trybie nagłym i tylko w przypadkach wymagających natychmiastowych decyzji Zarządu – ważnych dla Fundacji.
6. Obrady Zarządu będą protokołowane przez sekretarza Zarządu.
7. Przed podjęciem decyzji, w przypadku rozbieżności stanowisk, Prezes (lub prowadzący obrady) zarządza głosowanie jawne z zastosowaniem procedury zwykłej większości głosów dla ważności przyjęcia lub odrzucenia decyzji.
8. Podstawową działalnością Zarządu jest realizacja uchwał Zgromadzenia Fundatorów poprzez kreatywne tworzenie faktów i instrumentów dla wypełniania zadań statutowych Fundacji.
9. Zarząd ustanawia ciała doradcze w ważnych obszarach dla Fundacji oraz powołuje dwie Rady – Kapitałową i Programową ze statusem stałych ciał doradczych.
10. Na czele Rad stoją Wiceprezesi d/s Kapitałowych i d/s Programowych, z obowiązkiem informowania Zarządu o zakresie inicjatyw Rad i „skutecznym rad sposobie” dla ich realizacji.
11. Zarząd powierza członkowi Zarządu funkcję sekretarza Biura Organizacyjnego Konkursów Dramaturgicznego TESPIS.
12. Zarząd zwołuje raz do roku Zgromadzenie Fundatorów (z miesięcznym wyprzedzeniem) celem przedłożenia sprawozdania z wykonania uchwał, składa sprawozdanie programowe i wnioski do głosowania, w tym – o udzielenie absolutorium, a po upływie oznaczonego czasu dla Zarządu- dymisję Zarządu i wybór nowego zarządu.
13. Zarząd, w sprawach strategicznych dla Fundacji, zwołuje, z zachowaniem dwutygodniowego wyprzedzenia, Nadzwyczajne Zgromadzenie Fundatorów po konsultacji ze wszystkimi Fundatorami Założycielami Fundacji.
14. Zarząd ściśle współpracuje przy realizacji dużych projektów np. Inwestycyjnych, z LOŻĄ Przyjaciół Sceny i jej Patronami, z dyrekcją Estrady – we wspólnych projektach dla Sceny na Piętrze.
15. Zarząd występuje o przyjęcie Honorowych Patronatów dla ważnych projektów artystycznych.
16. Zarząd współpracuje z mediami patronackimi, z samorządami, instytucjami kultury, fundacjami, stowarzyszeniami, środowiskami twórczymi, teatrami państwowymi, komunalnymi i prywatnymi, oraz innymi podmiotami wyrażającymi wolę podjęcia współpracy w obszarze zakreślonym Statutem Fundacji.
17. Zarząd planuje i realizuje długofalowe programy, w tym – projekty teatralne i parateatralne, Konkursy TESPIS, pomoc sponsoringową, programy charytatywne itp.
18. Zarząd rekomenduje osoby zasłużone dla Fundacji (osoby prawne i cywilne) do wyróżnień fundacyjnych Zgromadzeniu Fundatorów do zatwierdzenia.
19. Zarząd w swojej działalności kieruje się zapisami statutowymi Statutu Fundacji, w tym – poddanie swojej działalności kontroli i ocenie Zgromadzeniu Fundatorów i Kolegium Kontroli Wewnętrznej.

Regulamin Zgromadzenia Fundatorów

1. Posiedzenie Zgromadzenia Fundatorów odbywa się raz do roku.
2. W posiedzeniu Zgromadzenia Fundatorów udział biorą:
a) fundatorzy Założyciela Fundacji, lub osoby przez nich powołane, z czynnym i biernym prawem wyborczym,
b) członkowie Zarządu Fundacji, nie będący Fundatorami, z biernym prawem wyborczym,
c) członkowie Rad – Programowej i Kapitałowej, nie będący Fundatorami, z biernym prawem wyborczym,
d) goście Zgromadzenia Fundatorów – przedstawiciele samorządów, stowarzyszeń twórczych, mediów i eksperci,
e) członkowie Kolegium, z biernym prawem wyborczym, Posiedzenie
3. Zgromadzenia Fundatorów zwołuje Zarząd Fundacji z miesięcznym wyprzedzeniem.
4. Nadzwyczajne posiedzenie Zgromadzenia Fundatorów zwołuje Zarząd Fundacji, po konsultacji ze wszystkimi Fundatorami, z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
5. Obrady Zgromadzenia Fundatorów można rozpocząć w pierwszym terminie (pełna godzina) po sprawdzeniu listy obecności członków i stwierdzeniu obecności niezbędnej dla ważności i prawomocności uchwał, lub w drugim terminie (po kwadransie od pełnej godziny) jeżeli w pierwszym terminie nie osiągnięto wymaganego quorum.
6. Uchwały Zgromadzenia Fundatorów zapadają zwykłą większością głosów w jawnym głosowaniu.
7. Jeżeli w głosowaniu wystąpi równa ilość głosów „za” i „przeciw” przyjęciu uchwały, przewodniczący obrad proponuje przyjęcie następującej procedury:
a) wnioskodawca otrzymuje czas na ponowne przedstawienie argumentacji za przyjęciem tekstu uchwały oraz na odpowiedzi na pytania zainteresowanych stron,
b) zarządza drugie głosowanie nad przyjęciem uchwały,
c) w przypadku powtórzenia wyniku z pierwszego głosowania przewodniczących obrad oddala wniosek pod obrady następnego Zgromadzenia Fundatorów.
8. Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:
a) opiniowanie programów, projektów i inicjatywy Zarządu Fundacji dotyczących statutowej działalności Fundacji,
b) rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji i wniosków, w tym-wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarządu Fundacji,
c) powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji, lub jego członków w każdym czasie,
d) zawieszanie na czas nieoznaczony, w drodze uchwały Zgromadzenia Fundatorów, fragmentów Statutu a także zobowiązań Zarządu Fundacji nie posiadających mandatu z tytułu uchwały Zgromadzenia Fundatorów,
e) podejmowanie decyzji w drodze jednomyślnie przyjętych uchwał o zmianach w Statucie dotyczących zmian rozdziałów, uzupełnień Statutu i redakcji Statutu – z wyłączeniem zmian w celu Fundacji dla którego Fundacja została ustanowiona,
f) w przypadku ustania celu Fundacj i, lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku, w drodze jednomyślnie przyjętej uchwały Zgromadzenia Fundatorów, może zapaść decyzja o rozwiązaniu Fundacji,
g) ustanawianie odznaczeń i medali honorowych dla osób prawnych i cywilnych, zasłużonych dla celów obranych przez Fundację i dla samej Fundacji.

Brak możliwości komentowania