Statut

STATUT
FUNDACJI sceny na piętrze TESPIS

I. Postanowienia ogólne

§1.
1. FUNDACJA sceny na piętrze TESPIS w dalszej części Statutu zwana Fundacją.
2. Fundacja posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. nr 21. póz. 97) z późniejszymi zmianami z d. 23 lutego 1991 r. o zmanie ustawy o fundacjach (Dz. U. Nr 19. poz. 82) oraz niniejszego Statutu.
3. Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań – ul. Masztalarska 8.

§2.
1. Fundacja została ustanowiona oświadczeniem woli Fundatorów z dnia 20 listopada 1992 r. w formie aktu notarialnego Repetytorium A nr 4177/92 sporządzonego przed notariuszem Markiem Kolasą mającego siedzibę Kancelarii Notarialnej w Poznaniu przy ul. Libelta 1 a.
2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polski.
3. Dla wszechstronnego realizowania celów kulturalnych, społecznych i gospodarczych może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polski.
4. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§3.
1. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.
2. Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe, przyznając je wraz z nagrodami i wyróżnieniami – osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację i dla samej Fundacji.

II. Cele i zasady działania Fundacji.

§ 4.
1. Wszechstronny, dynamiczny rozwój działalności artystycznej teatru Scena na Piętrze poprzez pozyskiwanie środków finansowych umożliwiających:
a) promowanie polskiej dramaturgii współczesnej,
b) organizowanie otwartych konkursów dramaturgicznych w cyklach dwu-trzyletnich dla realizacji prapremierowych teatru,
c) prezentację dokonań Sceny na Piętrze poza macierzystą siedzibą w kraju i na wyjazdach zagranicznych,
d) animowanie środowisk twórczych (literackich, muzycznych, plastycznych, aktorskich itd.)
e) wyposażanie infrastruktury teatru i zaplecza w nowoczesne środki techniczne,
f) dofinansowanie wszystkich przedsięwzięć artystycznych teatru.
2. Propagowanie działalności Sceny na Piętrze poprzez wydawnictwa folderów i informatorów programowych prezentujących dokonania i zamierzenia teatru (we wstępnej fazie – na terenie kraju, a po nawiązaniu kontaktów umożliwiających współpracę z fundacjami i ośrodkami zagranicznymi – rozszerzenie działalności wydawniczej obcojęzycznej).
3. Dokumentowanie działalności teatru i prezentowanie w technice audiowizualnej, w zapisach poligraficznych, fonograficznych i innych.
4. Pełnienie funkcji w Zarządzie Fundacji, w Radach – Programowej i Kapitałowej, oraz w Kolegium Kontroli Wewnętrznej jest dobrowolne i honorowe na zasadach wolontariatu.

§5.
1. Dla osiągnięcia założonych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
2. W zakresie działań Fundacji zakłada się:
a) współpracę z państwowymi instytucjami artystycznymi i organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji,
b) prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
3. Wzakresie działań Fundacji wyklucza się:
a) udzielania pożyczek, zapomóg i zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Fundacji Fundatorom Założycielom Fundacji, członkom Zarządu Fundacji, ich współmałżonkom, krewnym, powinowatym w linii prostej i bocznej, oraz osobom związanym z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
b) przekazywanie majątku Fundacji bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach wymienionym osobom w paragrafie 5. pkt. 3. litera „a”,
c) wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz wymienionych osób w paragrafie 5. pkt3. litera „a”,
d) zakupy na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy Założyciele, członkowie Zarządu Fundacji oraz ich bliskie osoby.

III. Majątek i dochody Fundacji.

§6.
Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 37.500.000, – * (trzydzieścisiedemmilionówpięćsettysięcyzłotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działalności.

§7.
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania swoim majątkiem.

§8.
Dochody Fundacji pochodzą przede wszystkim z :
1. Darowizn, spadków i zapisów.
2. Subwencji osób prawnych. \
3. Dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego.
4. Dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
5. Dochodów z innych źródeł, w tym – odsetki od wkładów bankowych, odsetki od pożyczek innym podmiotom, dochody z papierów wartościowych.

§9.
Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów muszą być używane na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawca nie postanowi inaczej.

§10
Osoby fizyczne i prawne, które dokonają na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji w wysokości co najmniej 10.000.000,, -** (dziesięć milionów złotych) albo, gdy idzie o gestorów zagranicznych, 750 dolarów USA, uzyskują tytuł Sponsora Fundacji i zostaną wpisani do honorowej Księgi Szacownego Grona Przyjaciół Sceny na Piętrze.
*) po denominacji: 3.7500, -(trzytysiącesiedemsetpięćdziesiątzłotych)
**) po denominacji: 1.000, – (jedentysiączłotych)

IV. Organy Fundacji

§11.
Organy Fundacji:
1. Zgromadzenie Fundatorów.
2. Zarząd Fundacji.
3. Kolegium Kontroli Wewnętrznej.

§12.
1. W zgromadzeniu Fundatorów biorą udział Fundatorzy Założyciele lub osoby przez nie powołane.
2. Zgromadzenie Fundatorów posiada uprawnienia opiniodawcze, inicjatywne i nadzorcze.
3. Zgromadzenie Fundatorów zwołuje Zarząd Fundacji co najmniej raz do roku.
4. Zgromadzenie Fundatorów w swoich działaniach opiera się na uchwalonym Regulaminie Zgromadzenia.

§13.
Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:.
1. Występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji.
2. Opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji.
3. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji.
4. Rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu i udzielanie absolutorium.

§14.
Uchwały Walnego Zgromadzenia Fundatorów Założyciel i zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę członków i w głosowaniu jawnym.

§15.
Zarząd Fundacji składa się z pięciu-ośmiu osób i jest powoływany na czas oznaczony przez Zgromadzenie Fundatorów, jednocześnie Zgromadzeniu służy prawo odwoływania Zarządu Fundacji lub każdego z jego członków w każdym czasie.

§16.
Członkiem Zarządu może być osoba spoza grona Fundatorów.

§17.
Zarząd kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz. Na czele Fundacji stoi Prezes Zarządu.

§18.
Do zakresu działania Zarządu Fundacji należy w szczególności:
1. Zarządzanie majątkiem Fundacji (wykonywanie decyzji w sprawie subwencji, dotacji, darowizn itp.)
2. Ustalanie zasad ekonomiczno-finansowych działalności Fundacji i prowadzenie księgowości związanej z działalnością statutową.
3. Wykonywanie uchwał Zgromadzenia Fundatorów.
4. Tworzenie i likwidacja zakładów Fundacji, oraz określanie Regulaminu ich działalności.
5. Ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagrodzenia pracowników Fundacji zatrudnianych w działalności statutowej, oraz gospodarczej Fundacji

§19.
Zarząd może powołać, jako swoje ciało doradcze, np. Komisję Programową złożoną z artystów i ekspertów skupionych wokół Fundacji.

§20.
1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym – do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym – Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu Fundacji.
2. Posiedzenia Zarządu winny odbywać się co najmniej raz na trzy miesiące.
3. Szczegółowy zakres działania Zarządu określa Regulamin Zarządu Fundacji.

§21.
Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Fundacji upoważnieni są dwaj współdziałający ze sobą członkowie Zarządu lub jednoosobowo Prezes Zarządu Fundacji.

§22.
Funkcje kolegialnego organu kontroli i nadzoru pełni Kolegium Kontroli Wewnętrznej w składzie trzech osób — odrębnych od organu zarządzającego Fundacją, nie pozostających w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości, oraz nieskazitelnych i godnych zaufania. Członkami Kolegium mogą być osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.

V. Działalność gospodarcza Fundacji

§23.
Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą:
1. Usługi – poligraficzne, fotograficzne, wydawnicze itp.
– konsultacje reklamy artystycznej,
– biografie twórców (w tym – współpracujących w kraju i za granicą ze Sceną na Piętrze),
– wystawy plastyczne najwybitniejszych aktorów, reżyserów, muzyków itp.
– reklamy firm w programach, folderach Sceny na Piętrze.
2. Handel
– artykułami przemysłowymi,
– surowcami
– (kupno-sprzedaż) najnowszych rozwiązań technicznych.

§24.
Działalność gospodarcza prowadzona będzie przez:
1. Samą Fundację.
2. Wyodrębnione jednostki organizacyjne-Zakłady Fundacji.
3. Uczestnictwo we wspólnych przedsięwzięciach oraz w działalności innych osób prawnych – poprzez wniesień ie części majątku Fundacji.

§25.
Z majątku i dochodów Fundacji Zarząd przeznacza na prowadzenie działalności gospodarczej środki z nie więcej niż połowy Funduszu Założycielskiego, w miarę potrzeb z odsetek bankowych od Funduszu Założycielskiego oraz z dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej.

§26.
1. Zakres działania zakładu, oraz zakres uprawnień i obowiązków kierowników zakładów określa Regulamin organizacyjny zakładu uchwalony przez Zarząd Fundacji.
2. Kierownik zakładu jednoosobowo kieruje zakładem, ponosząc za wyniki zakładu odpowiedzialność przed Zarządem Fundacji i jest on, z zastrzeżeniem § 18. pkt 6. niniejszego Statutu, kierownikiem zakładu pracy w rózumieniu kodeksu pracy.

§27.
Zarząd Fundacji ustala stan zatrudnienia oraz wysokość środków przypadających na wynagrodzenia poszczególnych zakładów.

§28.
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej.

VI. Zmiana statutu.

§29.
Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.

§30.
Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Zgromadzenie Fundatorów w drodze jednomyślnej uchwały.

VII. Postanowienia końcowe.

§31.
1. W przypadku śmierci Fundatora, bądź ustania Fundatora będącego osobą prawną, w ich miejsce mogą wstąpić spadkobiercy albo prawni następcy.
2. Następcy prawni i spadkobiercy są zobowiązani złożyć w terminie trzech miesięcy od zakończenia postępowania o stwierdzeniu praw do spadku od rozstrzygnięcia następstwa prawnego, oświadczenie woli o chęci wstąpienia do Fundacji.
Oświadczenie to w formie pisemnej kierowane jest do Prezesa Zarządu Fundacji.

§32.
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§33.
Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zgromadzenie Fundatorów w drodze jednomyślnej uchwały.

§34.
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, których działalność jestzbieżna z celami Fundacji.

§35.
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.
(Podpisy Fundatorów Założycieli Fundacji)

Konto Fundacji:
70 1060 0076 0000 4024 2000 2486

Brak możliwości komentowania