Uchwały

Uchwały Zgromadzenia Fundatorów o zmianach w statucie

Walne Zgromadzenie Fundartorów Założycieli w dniu 18.IX.1993 r. w jawnym głosowaniu i pełnym składzie przyjęło jednogłośnie uchwałę o udzieleniu absolutorium dla Zarządu i wybrało Zarząd Fundacji na drugą kadencję, uchwałę o powołaniu ciał doradczych Zarządu i ustanowieniu przewodniczących obu ciał, uchwałę o obligatoryjnych wpłatach Fundatorów co roku w wysokości przynajmniej zadeklarowanej przy ustanawianiu woli, uchwałę o pracy Zarządu i ciał doradczych na zasadzie wolontariatu, jednocześnie, na mocy swoich kompetencji, zawiesza do odwołania postanowienia Statutu zapisane w rozdziale IV. paragraf 18. pkty 4, 5 i 6, oraz w rozdziale V. paragrafy 23, 24, 25, 26 i 27 w całości. Walne Zgromadzenie akceptuje trzy wnioski Zarządu dotyczące udziału Fundacji w realizacjach Ringów, inicjatywy marketingowej i finansowej, bez naruszenia kapitału założycielskiego – to warunek, oraz dokumentację działalności Sceny na Piętrze. Walne Zgromadzenie postuluje pilną potrzebę przygotowania Regulaminu Zgromadzenia Fundatorów i Regulaminu Zarządu Fundacji, zgodnie z zapisami wymagającymi tych uregulowań w rozdziale IV. paragraf 12. pkt 4. i paragraf 20. pkt 2.

UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fundatorów Założycieli dotycząca zmian w Statucie Fundacji w zakresie uzupełnień i korekt redakcyjnych w rozdziale II. CELE l ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI w paragrafie 4. pkt 1. Usunięcie słowa „gromadzenie” i wprowadzenie słowa „pozyskiwanie”.
W paragrafie 4. wprowadzenie punktu 4. w brzmieniu:
„4. Pełnienie funkcji w Zarządzie Fundacji, Radach — Programowej i Kapitałowej, oraz w Kolegium Kontroli Wewnętrznej jest dobrowolne i honorowe, na zasadzie wolontariatu.,”
uzupełnienie paragrafu 5. o punkt 3. w brzmieniu:
„3. W zakresie działań Fundacji wyklucza się:
a) udzielanie pożyczek, zapomóg i zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Fundacji Fundatorom Założycielom, członkom Zarządu Fundacji, ich współmałżonkom, krewnym, powinowatym w linii prostej i bocznej, oraz osobom związanym z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
b) przekazywanie majątku Fundacji bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach osobom wymienionym w § 5. pkt 3. litera „a”.
c) wykorzystywanie majątku na rzecz wymienionych osób w § 5. pkt 3. litera „a”.
d)) zakupy na szczególnych zasadach towarów lub usług od
podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy Założyciele,
członkowie Zarządu Fundacji oraz ich osoby bliskie.
w rozdziale III. MAJĄTEK l DOCHODY FUNDACJI.
w paragrafie 9. usunięcie słowa „mogą” i wprowadzenie słowa„muszą”
oraz wprowadzenie odsyłaczy po paragrafie 10. w brzmieniu:
*) po denominacji: 3.750,-(trzytysiącesiedemsetpięćdziesiątzłotych)
**) po denominacji: 1.000,-(jedentysiączłotych)
w rozdziale IV. ORGANY FUNDACJI.
uzupełnienie paragrafu 11. o punkt 3. w brzmieniu:
„3. Kolegium Kontroli Wewnętrznej” zmianę redakcji paragrafu 20.
przez połączenie z paragrafem 21.
„1. Zarząd podejmuje uchwałę zwykłą większością głosów, przy
czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej
połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu
Fundacji.
2. Posiedzenia Zarządu winny odbywać się co najmniej raz na trzy miesiące.
3. Szczegółowy zakres działania Zarządu określa Regulamin działalności zarządu fundacji.”
Zmiana numeracji paragrafu – dawny paragraf 22. otrzymuje numerację 21.
„ § 21. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu członkowie lub jednoosobowo Prezes Zarządu Fundacji.” Nowe brzmienie paragrafu 22:
„Funkcję kolegialnego organu kontroli i nadzoru pełni Kolegium Kontroli Wewnętrznej w składzie trzech osób – odrębnych od organu zarządzającego Fundacją, nie pozostających w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości, oraz nieskazitelnych i godnych zaufania. Członkami Kolegium mogą być osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.”
W drodze jednomyślnej przyjęto uchwałę o zmianach w Statucie Fundacji w zakresie uzupełnień i korekt redakcyjnych zarekomendowanych przez Zarząd Fundacji.

(Podpisy Fundatorów Założycieli Fundacji)

Poznań, 17 kwietnia 2004 r.

Brak możliwości komentowania